Kurt blir grusom4bc949c3017a3c57fe02050b

Έτος: 2008
Διάρκεια: 90 λεπτά
Χώρα: Norway

Kurts kone tror at Kurt er snill. Kurts tre barn tror at Kurt er snill. Til og med Kurt tror at Kurt er snill. Men så blir Kurt grusom. …